Privacyverklaring

Privacyverklaring Klusbedrijf Wittenberg

Klusbedrijf Wittenberg, gevestigd Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, maar met vragen over ons privacybeleid kunt u terecht op: info@klusbedrijfwittenberg.nl

Contactgegevens:

Klusbedrijf Wittenberg

Mastbosstraat 121

4812 PB Breda

info@klusbedrijfwittenberg.nl

tel: 06-52551506

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klusbedrijf Wittenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via onze website www.klusbedrijfwittenberg.nl

 • Voornaam, achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfs(adres-)gegevens
 • Overige persoonsgegevens en/of informatie die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in het open veld in het contactformulier, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming (persoonlijke) gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klusbedrijf Wittenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opstellen van offertes en facturen
 • Om contact met u op te kunnen nemen (via email of telefoon) indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnen voeren

Klusbedrijf Wittenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klusbedrijf Wittenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Klusbedrijf Wittenberg) bij betrokken is.

Rechten van betrokkenen (AVG-privacyrechten)

 • Recht op inzage: het recht om onder andere een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden (wissen van uw persoonsgegevens)
 • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij
 • Recht op berperking: het recht om minder gegevens te laten verwerken
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: het recht op een menselijke blik bij besluiten
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar indienen tegen de gegevensverwerking
 • Recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Klusbedrijf Wittenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klusbedrijf Wittenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Cookies

Klusbedrijf Wittenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Dit zodat onze website naar behoren werkt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beeldmateriaal

Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij niet specifiek om toestemming is gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klusbedrijf Wittenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klusbedrijfwittenberg.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klusbedrijf Wittenberg. Hiervoor kunt u een uw verzoek sturen naar info@klusbedrijfwittenberg.nl.

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen mbt deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@klusbedrijfwittenberg.nl.